Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Projekty i szkolenia


„Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym"

Mamy przyjemność poinformować, że wraz z Przedsiębiorstwem Organizacji Wdrozeń „AYA", organem zarządzający szkołami Computer College rozpoczynamy realizację projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym".

Celem projektu jest dostosowanie kompetencji zawodowych 54 uczniów PTI do wymagań lokalnego rynku pracy w branży informatycznej. Podstawowym działaniem będzie modyfikacja programu nauczania w ramach innowacji pedagogicznej. Wartość projektu wynosi 919 930,00 zł. Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85%.

Działania i oczekiwane efekty:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie indywidualnych konsultacji. Wsparciem objętych zostanie 60 uczniów Publicznego Technikum Informatycznego.
 2. Szkolenia specjalistyczne z obszaru informatyki (CIW/CompTIA, Microsoft, CISCO itp.). Szkolenia zakończą się egzaminem. 54 uczestników otrzyma certyfikaty uznawane w branży za kwalifikacje zawodowe.
 3. 54 uczniów ukończy płatne, miesięczne, staże realizowane u pracodawców, związanych z branżą IT i e-commerce i zdobędzie doświadczenie zawodowe.

Szkoła PTI nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie modernizacji programu nauczania. Projekt umożliwi uczniom uzyskanie nowych umiejętności, wpłynie na poprawę samooceny i ułatwi przyszłym absolwentom znalezienie pracy, m.in. w lokalnych firmach, w których uczestnicy będą odbywać staże. Uczniowie nie będą ponosić kosztów związanych z udziałem w projekcie. Realizator projektu całkowicie sfinansuje koszt szkoleń i egzaminów. Uczniom mieszkającym poza Koszalinem zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (w weekendy) oraz staż. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1600 zł brutto.

Projekt realizowany przez Computer College przy POW "AYA" w partnerstwie z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Załączniki:

>>>Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu.

>>>Oświadczenie uczestnika projektu.

>>>Deklaracja udziału w projekcie dla PTI Computer College.

>>>Umowa uczestnictwa w projekcie.

>>>Regulamin uczestnictwa w projekcie.

>>>Harmonogram zajęć dla uczestników projektu.


 

USŁUGI SZKOLENIOWE FIRM ZRZESZONYCH W KIPH

Informacje na temat usług szkoleniowych firm zrzeszonych:

 • OKZ w Koszalinie szkolenia i kursy ukierunkowane zawodowo – zobacz.
 • Centrum Doskonalenia Zawodowego Unia Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę szkoleń i kursów zawodowych, ale również szkoleń z zakresu prawa czy z zakresy marketingu i przedsiębiorczości – zobacz.
 • Vademecum Ochrony Pracy – szkolenia w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pracy – zobacz.
 • Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne posiada w ofercie wiele różnorodnych szkoleń, kursów akredytowanych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych – zobacz.
 • iAML - nowatorski system wsparcia przeciwdziałaniu prania pieniędzy – zobacz.
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego – szkolenia menadżerskie, z zakresu prawa, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami unijnymi – zobacz.
 • Mc2 Strefa Kreatywności - Szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych w biznesie, Warsztaty rozwoju osobistego, Coworking – zobacz.
 • Quadrivium Firma Konsultingowa – szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji – zobacz.
 • Seka S.A. Oddział w Koszalinie – szkolenia z zakresu BHP i ppoż, pierwsza pomoc, energetyczne – zobacz.
 • Spektrum – Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (ODO, ABI), coaching, szkolenia ogólnorozwojowe – zobacz.
 • ZETO Koszalin – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, obsługi oferowanych przez firmę systemów, z zakresu podpisu elektor niczego – zobacz.
 • AJKAN Szkolenia – szkolenia językowe m.in. rosyjski, włoski, angielski, ale również i język polski dla obcokrajowców – zobacz.
 • Centrum Mediacji, Rozwoju i otwartej Komunikacji VIA – coaching, doradztwo, zarządzanie kryzysem, zmianą, szkolenia negocjacyjne – zobacz.
 • windhunter_academy – to centrum szkoleniowe dedykowane branży energetyki wiatrowej – zobacz.


 

KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

§ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA JEST PARTNEREM W PROJEKCIE KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, I UCZESTNICZY W PRACACH PODSIECI:

§ Aktywizacja Zawodowa Kobiet:

Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; promocja zatrudnienia kobiet, pośrednictwo w tym zakresie.

§ Legalizacja:

Usługi legalizacji dokumentów handlowych i karnety ATA.

§ Lex:

Usługi prawne dla firm;

Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych;

Proponowanie aktów prawnych;

Udział w procedurach odwoławczych.

§ Lobbing:

Działalność lobbingowa na rzecz promocji przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz promocji samorządu gospodarczego jako instrumentu służącego powyższym celom.

§ Szkolenia:

Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning.

więcej

 

KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego


KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw to projekt, w ramach którego tworzone są nowe wysokiej jakości usługi dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność sieci jest oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości – głównie izbach gospodarczych.

Głównym celem Projektu, który zakończy się 30 września 2007 jest:

§ zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych,

§ uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju,

§ opracowywanie kompleksowych strategii, co zapewni polskim przedsiębiorstwom usługi doradcze i szkoleniowe na najwyższym poziomie

§ wyrównanie negatywnych różnic w rozwoju przedsiębiorstw z różnych regionów oraz zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

ZADANIA

§ Stworzenie przez KIG z udziałem członkowskich izb wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw

§ Stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, innych izb, klientów

§ Utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci

§ Stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb – uczestników podsieci

§ Zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET

§ Uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach uczestniczących w KIGNET

§ Stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci

§ Wspólna promocja usług poszczególnych sieci

PODSIECI USŁUGOWE W PROJEKCIE

§ PROFIL MERYTORYCZNY – 17 podsieci

(zorientowane na daną dziedzinę, będącą przedmiotem zainteresowania firm)

§ PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci

(zorientowany na dany typ usługi)

PROFIL MERYTORYCZNY

§ KIGNET Jednolity Rynek Europejski

§ KIGNET Rynki Zagraniczne

§ KIGNET Marka

§ KIGNET Kadry

§ KIGNET e-Biznes

§ KIGNET Przedsiębiorczość

§ KIGNET Marketing

§ KIGNET Lex

§ KIGNET Finanse

§ KIGNET Innowacje

§ KIGNET Legalizacja

§ KIGNET Jakość

§ KIGNET Usługi Komunalne

§ KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet

§ KIGNET Ochrona Środowiska

§ KIGNET Biznes Partner

§ KIGNET Lobbing

PROFIL FUNKCJONALNY

§ KIGNET Info

§ KIGNET Doradztwo

§ KIGNET Szkolenia

KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA JEST PARTNEREM W PROJEKCIE KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, I UCZESTNICZY W PRACACH PODSIECI:

§ Aktywizacja Zawodowa Kobiet:

Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; promocja zatrudnienia kobiet, pośrednictwo w tym zakresie.

§ Legalizacja:

Usługi legalizacji dokumentów handlowych i karnety ATA.

§ Lex:

Usługi prawne dla firm;

Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych;

Proponowanie aktów prawnych;

Udział w procedurach odwoławczych.

§ Lobbing:

Działalność lobbingowa na rzecz promocji przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz promocji samorządu gospodarczego jako instrumentu służącego powyższym celom.

§ Szkolenia:

Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning.

więcej

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence