Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


   

   

   

  Koszalin, 20.03.2020

   

   

  LIST OTWARTY

  Pan Piotr Jedliński

  Prezydent Miasta Koszalina

    

   

  Szanowny Panie Prezydencie,

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju mającą destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o wsparcie lokalnego biznesu. Już teraz widzimy, że bezpieczeństwo funkcjonowania firm jest mocno zachwiane a duża część z nich prawdopodobnie nie poradzi sobie z sytuacją kryzysową bez realnej i skutecznej pomocy. W chwili obecnej burzliwa dyskusja toczy się wokoło rządowego programu pomocowego, natomiast wsparcia  udzielić może również samorząd, i o nie w imieniu przedsiębiorców prosimy. Firmy przymusem pozbawione znacznej części przychodów a niejednokrotnie wręcz całkowicie, będą miały coraz większe problemy z regulowaniem swoich zobowiązań.

  W związku z powyższym wskazujemy Panu Prezydentowi rozwiązania, dzięki którym może przyczynić się do uratowania wielu firm regionu, w szczególności tych najmniejszych najbardziej dotkniętych sytuacją kryzysową.

  Apelujemy o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale - z opłat czynszowych za wynajmowaną od samorządu powierzchnię, a w przypadku kiedy działalność jest prowadzona w ograniczonym zakresie - o obniżenie czynszu. Pozwala na to przepis art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych który mówi, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadający jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

  Apelujemy o częściowe zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu za 2020 rok. Taka pomoc publiczna jest możliwa zgodnie z przepisami art. 67a-67e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, gdyż przewidują one możliwość stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa. Przepisy Ordynacji podatkowej mają także zastosowanie do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu. Dotyczą także zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności (art. 18 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

  Mamy głębokie przekonanie, że Pan Prezydent ma dobrą wolę pomocy przedsiębiorcom, którzy w normalnych warunkach w znacznej części utrzymują samorząd płacąc regularnie nakładane na nich podatki. Teraz firmy te są w bardzo trudnej sytuacji dlatego apelujemy o wypracowanie sposobu i wdrożenie zaapelowanych przez nas rozwiązań w życie. Jest to w naszej ocenie w pełni zgodne z szeroko rozumianym interesem publicznym. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że prolongowanie należności nie stanowi realnej pomocy dla przedsiębiorców, jest jedynie półśrodkiem odkładającym w czasie i zarazem kumulującym ich problemy. Jako organizacja reprezentująca lokalnych przedsiębiorców jesteśmy gotowi i otwarci na konsultacje aby wesprzeć samorząd we wprowadzanych udogodnieniach, również innych nie zaproponowanych w niniejszym liście otwartym.

  Łącząc wyrazy szacunku;


  Piotr Huzar

  Prezes Zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

   

  >>> pobierz list

   

   Odpowiedź na list otrzymana w dniu 23 marca 2020:

   

   

  Instrukcje dla przedsiębiorców chcących skorzystać z odroczeń: https://www.koszalin.pl/pl/news/program-pomocowy-dla-przedsiebiorcow

   

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin