Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  W dniu 25 marca 2020 r. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zawnioskował o dołączenie do rządowego projektu "Tarczy Antykryzysowej"  projektu "ustawy o czasowym zwolnieniu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

  >>> Treść listu do Premiera Mateusza Morawieckiego.

   

  Uzasadnienie:

  W związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii wirusa COVID-19 dla gospodarki niezbędne jest podjęcie działań, które realnie umożliwią utrzymanie płynności finansowej oraz zapewnią dalszą gotowość do świadczenia pracy. Należy podkreślić, że funkcjonująca dzisiaj możliwość zawieszenia prowadzania działalności gospodarczej czy instytucja odroczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne są rozwiązaniami niewystarczającymi i nieprzystającymi do obecnego wyzwania. Dlatego też projektowana regulacja zakłada wprowadzenie bezwarunkowego 3 miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zwolnienie to przysługiwać będzie automatycznie, bez konieczności składania wniosku do ZUS, a jedynym kryterium uprawniającym do zwolnienia będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 1 marca 2020 r. .

  Na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można stwierdzić, że kwota przypisu składek na ubezpieczenia społeczne zaewidencjonowana w systemie SEKIF dla ubezpieczonych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku wynosiła 1,1 mld zł miesięcznie, czyli około 13 mld zł w skali roku. Dla prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne wynosi 1431,48 zł.

  W przypadku ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne) uzasadnionym jest zastosowanie przepisów analogicznych do obowiązku objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolników. Istotnym jest, aby przedsiębiorcy byli przez ustawodawcę traktowania na równi z osobami prowadzącymi działalność rolniczą.

  Konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią wirusa COVID-19 sprawiają, że państwo powinno podjąć realne kroki, aby utrzymać prowadzenie najmniejszych firm. Nagłe uderzenie kryzysu powinno spotkać się z dosadnym rozwiązaniem, jakim jest zwolnienie z obowiązku dokonywania płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez 3 miesiące.

  Całkowite zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie 1 marca - 31 maja 2020 r. wiązać się będzie z brakiem wypływów ze składek w łącznej wysokości 4 mld zł. Na kwotę 4 mld zł składać się będą 3,3 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne oraz 0,7 mld zł składek na ubezpieczenie zdrowotne, które częściowo wrócą do budżetu z racji braku możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa będąca aktywnym członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP poparła te działania.

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin